آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

منادی

 

اگر ديدمنادي بود چندان كه كلامش موافق علم و حكمت است و به نفس خود مردي صالح بود، دليل خير است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)