آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ل >

لاغری

 

اگر لاغر شد نقصان مال بود. اگر ديد با لاغري ضعف داشت و رويش زرد بود غم و بيماري بود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)