آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ل >

لباده

 

محمدبن سيرين گويد:

ديدن لباده درخواب، دليل بر نيكوئي دين است. خاصه اگر بيند لباده سمور يا سنجاب داشت، دليل كه مردي را پناه دهد.

 

جابرمغربي گويد:

اگر ديد لباده سبز داشت، دليل كه از مردي ديندار منفعت يابد. اگر لباده سفيد بيند، دليل كه از مردي مُصلح منفعت بيند. اگر سرخ بيند از مردي معاشر منفعت يابد. اگر زرد بود، دليل بيماري بود و كبود مصيبت است. اگر سياه بيند و در بيداري آن پوشيده باشد، دليل مضرت است.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن لباده، دليل بر نيكوئي است و كرباسين و پشمين بر چهاروجه است.

اول: زن.

دوم: امانت داري.

سوم: صلاح كارها (درستي کارها).

چهارم: منفعت.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)