آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ل >

لک لک

 

محمدبن سيرين گويد:

ديدن لك لك به خواب، دليل بر زني است بي آزار و عاقبت انديش و با حسب و نسب. اگر بيند لك ككي داشت، با چنين كسي صحبت دارد. اگر ديد لك لكي بر بام خانه او نشست، دليل است مهتري به خانه او آيد. اگر بيند لك لك را بكشت. دليل كه دشمن را بكشد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن لك لك درخواب چهاروجه است.

اول: مردي دهقان.

دوم: پادشاهي ضعيف و ناتوان.

سوم: پاسبان.

چهارم: غريبي و درويشي (شخص غريب وفقير).

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن لک لک وکلنگ و مرغان دیگر نعمت حلال است

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)