آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف گ >

گشنیز

 

حضرت دانيال گويد: ديدن گشنيز در خواب غم و اندوه است و دانه آن در خواب چيزي نباشد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: گشنيز از سبزي هائي است که خوب شناخته نشده و معبران نوشته اند غصه و ناراحتي است. برخي از معبران کهن نوشته اند گشنيز بيماري است و چنانچه در خواب ببينيد که گشنيز مي خوريد بيمار مي شويد که البته بيماري خود موجب غصه و ناراحتي است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)