آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف گ >

گلنار

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن گلنار در خواب، دليل عروسي ومنفعت است. اگر بيند كه گلنار از درخت بگسست، دليل كه از عروس جدا شود يا از كنيزك.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)