آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف گ >

گوگرد

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن گوگرد در خواب، دليل غم و اندوه است.

 

1ـ ديدن گوگرد در خواب ، نشانة آن است كه شوخي زننده اي زندگي شما را تهديد به نابودي خواهد كرد . بايد در معاملات خود با ديگران نهايت احتياط را به خرج بدهيد .

2ـ ديدن گوگرد در خواب ، نشانة آن است كه بيشتر نگراني هاي شما ناشي از ثروت اندوزي است .

3ـ خوردن گوگرد در خواب ، نشانة آن است كه از سلامتي كامل برخوردار خواهيد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)