آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کتیرا

 

محمدبن سيرين گويد:

ديدن كتيرا به خواب، دليل آن كه به قدر آن مال از بخيلي بستاند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن كتيرا در خواب بر سه وجه است.

اول: فضله مال (اضافه و باز مانده مال).

دوم: نفع وفايده اندك.

سوم: كاري خير با منفعت وسودمند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)