آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کرویه

 

محمدبن سيرين گويد: اگر ديد كرويه مي خورد، دليل كه غمگين شود يا با كسي خصومت كند، زيرا كه تلخ است و هر چه تلخ بود ديدن آن درخواب، دليل غم است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)