آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کلیسا

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر درخواب بيند كه در كليسا شد و سوي قبله اسلام نماز كرد، دليل كه توبه از گناه كند و دينش قوي شود به سبب آن كه كليسا جاي عبادت است.

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)