آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کندنا

 

حضرت دانيال گويد: ديدن كندنا در خواب، دليل بر مردي بود كه او را به دوستي ياد كند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)