آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کندوی

 

محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كندوي عسل داشت، دليل كه از زنان مرادش حاصل شود و مال حلال يابد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: کندو در خواب هاي ما زني است مال دار و متنعم و ظريف و بي آزار که اگر کندو را در خانه داشته باشيم از وجود چنين زني بهره مند مي شويم. چنان چه در خواب ببينيم کندوئي در خانه داريم مالي از زني با آن خصوصيات نصيب ما مي شود. مثل زني که مستغلات زياد دارد و شما هر ماه کرايه مستغلات او را بگيريد و مصرف کنيد و هر بار ماه ديگر. اگر در خواب ببينيد کندوئي در خانه داريد که زنبور در آن نيست زني با شخصبت ولي فقير نصيب شما مي شود.

لوک اويتنهاو مي گويد :

کندوی عسل

دیدن کندو : ثروت

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)