آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کنیزک

 

ابراهيم كرماني گويد: ديدن كنيزك در خواب مال است. اگر كنيزك بخريد، دليل كه مال يابد. اگر ديد بفروخت، دليل بر نقصان مال است.

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن کنیز خبر خوش شنود

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن کنیزک غم بود

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)