آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کودکی

 

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كودك شده بود، دليل غم و اندوه است. زيرا كه كودك صلاح از فساد نداند و نيز گويند كارش ضعيف بود.

ابراهيم كرماني گويد: ديدن كودك خوب روي، دليل فرشته است و كودك زشت روي، دليل مال است. اگر مردي در خواب بيند كودكي را شير مي داد، دليل است او را در زندان كنند.

لوک اويتنهاو مي گويد :

کودک

فرزند خود : خوشبختی

کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک

بچه های کوچک : غم و غصه

دیدن کودکان بیشمار : فلاکت

کودکان زیباروی : شادی و سلامتی

کتک زدن یک بچه : بی عدالتی

بچه ای که میدود : نیکبختی

 

1ـ ديدن نوزادانِ زيبا و تندرست در خواب ، علامت آن است كه نعمتهايي فراوان به شما خواهد رسيد و خوشبخت خواهيد شد .

2ـ اگر مادري در خواب فرزند خود را بيمار ببيند ، علامت آن است كه فرزند خود را همواره سلامت و تندرست خواهد ديد .

3ـ اگر كودكان را در حال كار يا مطالعه ببينيد ، دلالت بر آن دارد كه اوقاتي فرح بخش و آرام در انتظار شما است .

4ـ اگر در خواب فرزند خود را بيمار يا مرده ببينيد ، نشانة آن است كه علت هراس شما درست است . رفاه و آسودگي به غم و اندوه مي گرايد .

5ـ اگر در خواب كودكاني غمگين ببينيد ، دلالت بر آن دارد كه دشمنان در صدد مشكل آفريني اند . به خاطر افكار موذيانة برخي افراد به دردسر خواهيد افتاد .

6ـ اگر خواب ببينيد كودكان مشغول دويدن و بازي هستند ، دلالت بر آن دارد كه تمام تعهدات شما در عشق و كار به ثمر خواهد رسيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)