آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کهربا

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن كهربا در خواب، دليل بيماري است. اگر بيند كهرباي بسيار داشت، دليل كه به رنج و سختي منفعت پديد آيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)