آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کیسگر

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن كيسگر به خواب و خوردن آن، دليل غم و اندوه است. اگر بيند كسي كيسگري به وي داد، دليل است غمي به وي رساند وخوردن كيسگر به خواب چيزي نباشد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)