آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف و >

ویرانی

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن ويراني، دليل گمراهي است. اگر درخواب بيند كه جاي آبادان را خراب كرد، دليل است در شغل گمراه شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر درخواب مسجد يا مدرسه يا خانقاه را ويران كرد، دليل نقصان دين و دنياي او بود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن ويراني، گمراهي و ضلالت است ولي از ديدن ويراني احساسي که در بيننده خواب پديد مي آيد بيشتر اهميت دارد. اگر در خواب جايي را ويران ببينيد و از ديدن آن به هر که تعلق دارد خوشحال شويد، تعبير ندارد ولي اگر ويراني ببينيد و اندوهي در شما پديد آيد غم و غصه است. ويران کردن نيز چندان بد نيست چون سازدگي است و تازه بايد ديد کجا و چه چيز را ويران مي کنيد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

ویرانه : روابط شما با اطرافیان بهتر خواهد شد

دیدن ویرانه : غم وغصه

دیدار کردن از ویرانه ها : شما به مدارج عالی خواهید رسید

در ویرانه ها خوابیدن : ضرر و زیان

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)