آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

ترسیدن

 

محمدبن سيرين گويد:

ترسيدن در خواب، ايمني است و هر كه در خواب ديد مي ترسد از كسي و نداند ترس او از كيست، دليل كه مكروهي از آن ترساننده به وي رسد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ترسيدن درخواب، نصرت است، اگر بيند از دزدي يا جانوري همي ترسيد، دليل كه از كساني كه به او منسوبند وبستگانش مضرت رسد.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن ترسیدن در خواب سلامتی بود

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

ترس در خواب هاي ما شادي و خبر خوش است. اگر در خواب ترسيديد و يکه خورديد خوشحال مي شويد و خبري ناگهاني و خوب و شادي بخش دريافت خواهيد داشت. نوشته اند ترس ايمني است. اگر از دزد ترسيديد از جانب خويشاوندان يا اهل بيت خود آسيب و زيان مي بينيد. امام جعفر صادق عليه السلام فرموده ترسيدن در خواب نصرت است.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه موضوعى موجب ترس شما شده است، به اين معنا است كه در تلاش هستيد تا دشمنانتان را نابود سازيد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه به خاطر سفرى وحشت‏زده شده‏ايد، بيانگر بروز مشكلات خانوادگى است. اگر در خواب ديگران را ببينيد كه از موضوعى ترسيده‏اند، بيانگر آن است كه چيزى شما را نگران مى‏سازد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)