آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پاتیله

 

محمدبن سيرين گويد: پاتيله در خواب ديدن، كدبانوي خانه است. اگر بيند كه پاتيله نو بخريد يا كسي بدو داد، دليل كه كدبانوي خانه را آفت رسد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه در پاتيله چيزي است از خوردني، دليل است كه او را از كدبانوي خانه خيرو منفعت رسد. اگر بيند كه در پاتيله چيزي ناخوش است از طعامها، دليل است كه او را از كدبانوي خانه ضرر رسد. محمدبن سيرين گويد: ديدن پاتيله در خواب چيزي زياده نبود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)