آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پیرایه

 

محمدبن سيرين گويد: پيرايه در خواب، دليل بر مال و زينت زنان و كنيزان كند، بر قدر و قيمت پيرايه كه ديده است. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند پيرايه وي اراسته است و به جواهر پوشيده است، دليل كه به قدر آن او را مال حلال حاصل شود. اگر بيند پيرايه او ضايع شد، دليل كه او را غم و اندوه رسد. اگر بيند پيرايه زنان داشت، دليل كه غمگين شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)