آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بناگوش

 

در خواب ديدن، پسري خوبروي و مبارك است و هر دو بناگوش دو پسر است.

 

ابراهيم كرماني گويد:

ديدن بناگوش در خواب، دليل بر قدر و جاه او بود و زيادت و نقصان ديدن در بناگوش، دليل بر قدر و جاه صاحب خواب است.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن بناگوش به خواب، بر چهاروجه است.

اول: پسري نيكو روي.

دوم: قدر و جاه،

سوم: دين درست(دين و ايمان).

چهارم: منفعت از سبب فرزند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)