آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بیابان

 

حضرت دانيال گويد:

بيابان در خواب قسمت و روزي است به قدر بزرگي و فراخي آن. اگر بيند در بيابان ها تنها بود، دليل كه از كسب خويش مال فراوان يابد. اگر بيند با گروهي در بيابان مي گشت، دليل كه مال و نعمت بسيار از سفر يابد و روزي بر وي گشاده شود.

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي بيند كه از بيابان بيرون آمد، دليل كه از غم و اندوه رسته شود. اگر بيند در بيابان شد، دليل كه غمگين و مستمندگردد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن بيابان در خواب بر چهاروجه است.

اول: روزي و قسمت.

دوم: حيرت و سرگشتي.

سوم: عناد و رنج.

چهارم: بيم و خطر و هلاك، مگر از وي زود بيرون آيد.

در مورد روياى بيابان جنانجه زود از آن خارج شد، تعبير جندان ناخوشايند نيست .

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

بيابان و صحرا و دشت وسيع يا نا هموار خشک بدون آباداني همه يک تعبير دارد.معبران نوشته اند که بيابان قسمت و روزي است. بيابان در خواب هاي ما انتظار و توقعي است که از دنيا داريم و اين متناسب است با بزرگي و وسعت بيابان.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد هنگام شب در بياباني لم يزرع سرگردانيد ، نشانة قحطي و زيان و از كف دادن دارايي است .

2ـ اگر دختري خواب ببيند در بياباني تنهاست ، علامت آن است كه اگر محتاط نباشد سلامت و آبرويش در معرض خطر قرار مي گيرد .

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)