آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بیهوشی

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر كسي بيند بيهوش شد، چنانكه عقل او زايل شد، دليل است كه او را كاري پيش آيد، كه در آن سرگشته و متحير گردد، ولكن سرانجام كارش نيكو گردد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

بيهوشي درخواب بر دو وجه است.

اول: دشواري كارها،

دوم: تحير و سرگشتگي و فروماندگي و بيچارگي.

 

مولف گويد:

اگر ببيند اورا با ماده بيهوش کننده يا سرنگ يا غيره بيهوش کردند آن طور که قدرت جسماني و عقلاني خود را از دست داد کاري را شروع مي کند که در آن سر گردان و حيران مي ماند و قدرت عکس العمل خود را در آن کار تا حد چشم گيري از دست مي دهد

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن بیهوش شدن توبه باید کرد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)