آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اردکون

 

بدان كه اردكون، شكوفه اي است، ديدنش در خواب دليل بر رنج و بيماري است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)