آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اسفناج

 

محمد بن سيرين گويد:

ديدن اسفناج در خواب، دليل غم و انديشه بود و خوردن وي، دليل بر مضرت و نقصان مال بود و اما اگر بيند به گوشت پخته بود و روغن و از او همي خورد، دليل و منفعت كند بر قدر آن چه خورده بود.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن اسفناج در خواب، نشانه‏ى سلامتى كامل است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)