آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نردبان

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بر نردبان از گل و خشت مي رفت، دليل صلاح كار او است. اگر چوبين بود، دليل ضعف دين است. اگر از سنگ وآهن بود، دليل كه بيننده قوت بيابد

. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه از نردباني بالا رفت، دليل بزرگي و منفعت بود. اگر بيند كه از نردبان به زير آمد، به خلاف اين است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن نردبان به خواب مردم مصلح را، دليل ظفر بود بر دشمن و فاسق را دليل منافقي بود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: اگر در خواب ببينيد که از نردبان بالا مي رويد، خوب است و خواب شما مي گويد در کار پيشرفت مي کنيد و ارتقاء مي يابيد. اما پايين آمدن از نردبان خوب نيست چون تاويلي است از سقوط و نزول و تنزل شان و مقام. اگر نردبان از آهن باشد نشان استحکام کارهاي شماست و اگر نردبان از چوب باشد تزلزل و سستي را خبر مي دهد. اگر از نردباني بالا مي رويد که تا بي نهايت ادامه دارد و در خواب ندانيد سر آن کجاست خوب نيست چون همان طور که در پرواز هم گرفته شده رفتن بدون بازگشت تا اعماق آسمان به مرگ تعبير شده است.

لوک اويتنهاو مي گويد :

نردبان

دیدن آن : حرص و آز و نارضایتی

نردبان ایستاده : مراقب دزد باشید

پائین آمدن از نردبان : دارابودن مقامی والا

بالا رفتن از نردبان : بهتر شدن اوضاع مادی زندگیتان

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن نردبان کار بالا گیرد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)