آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

احتضار

 

لوک اویتنهاو مي گويد :

جان دادن : یک سلامتی قدرتمند
دیدن کسی که جان میدهد : نشانه خوب برای کسی که او را درحال جان دادن میبینیم
زنی در حال جان دادن: از دست دادن یک ارث ، یا یک نیابت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد ديگران در حال احتضار هستند ، نشانة آن است كه شما و دوستانتان بداقبال هستيد.

 

2ـ اگر در خواب خود را در حال احتضار ببينيد ، علامت آن است كه با بي توجهي خود ارزش كارتان را كم مي كنيد و همچنين بيماريي شما را به مرگ تهديد مي كند.

 

3ـ اگر در خواب حيوانات وحشي را در حال احتضار ببينيد ، نشانة آن است كه از خطري خواهيد گريخت.

 

4ـ اگر خواب ببينيد حيوانات اهلي در حال احتضارند ، علامت آن است كه با آرامش و تسلط بر خود با هر وضعيتي روبرو مي شويد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)