آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نشاسته

 

اگر درخواب بيند كه نشاسته مي خورد، دليل غم است و گويند كه بيمار شود. اگر بيند كه نشاسته را حلوا نمود و خورد، دليل منفعت است. اگر بيند كه از گندم نشاسته نمود، دليل كه به كسب خود نعمتي حاصل كند.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: نشاسته ماده اي است که از گندم مي گيرند و ديدنش در خواب نيکو است و خير و برکت تعبير مي شود. اگر در خواب ببينيد که غذايي از نشاسته مي خوريد به نعمت مي رسيد و چنانچه ببينيد خودتان نشاسته درست مي کنيد کاري انجام مي دهيد که در آن برکت است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)