آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دود کش

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد: دودکش اگر دود داشته باشد غم و اندوه خانوادگي است و هر چه دود آن غليظ تر باشد غم و اندوه بيشتر است و اگر دود نداشته باشد احساس تامين است از جهت خانواده.

 

1ـ ديدن دودكش در خواب ، نشانة حادث شدن اتفاقي تلخ و ناراحت كننده است . خبر بيماري كسي به شما مي رسد .

2ـ ديدن دودكش سرنگون شده ، نشانة شنيدن خبر مرگ يكي از اعضاي خانواده شماست .

3ـ اگر خواب ببينيد پيچكي گرد دودكش پيچيده است ، معنايش اين است كه از مرگ خويشاوندي اندوهگين مي شويد .

4ـ اگر خواب ببينيد از دودكش دود برمي خيزد ، نشانة آن است كه خيري به شما مي رسد .

5ـ اگر خواب ببينيد در دودكشي پنهان مي شويد ، نشانة آشفته شدن وضعيت كار ، و هجوم شك و ترديد و اضطراب به سوي شماست .

6ـ اگر دختري خواب ببيند از دودكش پايين مي رود ، علامت آن است كه دست به عملي ناشايست خواهد زد كه موجب بهت و حيرت دوستان مي شود .

7ـ اگر خواب ببينيد از دودكشي بالا مي رويد ، دلالت بر آن دارد كه از مانعي كه سر راه شما قرار مي گيرد عبور خواهيد كرد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)