آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نوشادر

 

ديدن نوشادر به خواب، دليل غم و اندوه است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)