آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دستمال

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد: دستمال کسي است که به شما کمک مي کند و دائم همراه شماست يا اوقات بيشتري از شبانه روز را با او مي گذرانيد. اين شخص هم مي تواند همسرتان باشد و هم خدمتکار و هم معاون يا منشي اداري، به هر حال او کسي است که هر کار که بخواهيد بکنيد بايد به کمک او انجام دهيد يا لا اقل از آن چه مي کنيد مطلع و آگاه مي شود. اگر ببينيد دستمال پاک و تميز و اطو کرده اي داريد يا در جيب خود نهاده ايد از خدمت و صداقت شخصي با خصائص گفته شده بهره مند مي گرديد و او کسي است که امتياز دارد و صادق و خدمتگزار است ولي اگر دستمال شما چرک و کثيف و مچاله باشد او هست ولي امتيازات لازم را ندارد و فاقد صداقت است. اما گرفتن و دادن دستمال تعبيري کاملا متفاوت دارد. چنانچه کسي دستمال به شما داد شما را ناراحت و آزرده مي کند و افسردگي مي يابيد. او غم به شما نمي دهد اما موجب تکدرخاطرتان مي گردد و اگر شما به کسي دستمال داديد اين شما هستيد که او را اندوهگين و مکدر مي کنيد.

 

1ـ ديدن دستمال در خواب ، نشانة به انجام رساندن كارهايي غيرمنتظره و دوست داشتني است .

2ـ گم كردن دستمال در خواب ، علامت شكسته شدن پيماني است كه شما در نقض آن مقصر نبوده ايد .

3ـ ديدن دستمال پاره در خواب ، علامت آن است كه بين عشاق چنان اختلافي مي افتد كه احتمال آشتي و وصال بين آنان بسيار اندك خواهد بود .

4ـ ديدن دستمال كثيف در خواب ، علامت آن است كه دوستان بي قيد و جاهل شما را گمراه مي سازند .

5ـ ديدن دستمالهاي سفيد و پاكيزه در خواب ، علامت آن است كه گول چاپلوسي افراد بد ذات را نمي خوريد و با فرد با ارزشي ازدواج خواهيد كرد .

6ـ ديدن دستمال رنگي در خواب ، نشانة آن است كه تعهدات غيراخلاقي را چنان با ابتكار اداره مي كنيد كه از ننگ و رسوايي دور مي مانيد .

7ـ ديدن دستمال ابريشمي ، نشانة آن است كه با اخلاق دلپذير و جذابيت خود ، نزد ديگران به داشتن شخصيتي موفق مشهور مي شويد .

8ـ اگر دختري خواب ببيند دستمال خود را براي وداع تكان مي دهد يا ببيند كه ديگران چنين كاري انجام مي دهند ، علامت آن است كه به زودي به مسافرتي لذتبخش خواهد رفت احتمال دارد براي انجام كاري غيراخلاقي خود را در معرض رسوايي قرار دهد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)