آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ر >

روبنده

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:  اگر زني در خواب ببيند که روبنده دارد کاري در جهت حفظ حرمت زنانه خويش انجام مي دهد. روبنده مرد و شوهري است متعصب و سختگير که پاس خانواده را دارد. اگر ببينيد که روبنده بسته ايد شوهري آن چنان که گفته شد خواهيد داشت. روبنده براي مردان در خواب خوب نيست.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)