آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سیرابی

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن سيرابي در خواب نيکو است به خصوص اگر بيننده خواب بيمار باشد و تعبير آن شفا از بيماري و نجات از رنجوري است. سيرابي معده نشخوار کنندگان حلال گوشت است و ديدن آن در خواب نشان سود و نفع است. سيرابي پخته ديدن به خواب بهتر از سيرابي نپخته است و خالي و بدون سرگين بهتر است زيرا نوشته اند سيرابي کثيف و پر از سرگين مال حرام است.

 

1ـ ديدن سيرابي در خواب ، علامت آن است كه به بيماري شديد مبتلا خواهيد شد .

2ـ خوردن سيرابي در خواب ، علامت آن است كه واقعه اي باعث نوميدي شما خواهد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)