آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مرغابی

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

مرغ آبي در خواب ديدن خبري است غم انگيز که کانون خبر در دوردست قراردارد. اگر ببينيم يک مرغ آبي بر بام خانه نشسته خبري به ما مي رسد که مي تواند از يک مسافر باشد. مرغ آبي سفيد خبري است خوش و مرغ آبي سياه خبري است نامطلوب و بد. اما مرغابي نعمت است و روزي. اگر ببينيم مرغابي در خانه داريم مالي به ما مي رسد. اگر ببينيم مرغابي از خانه ما پرواز کرد و رفت زيان مي کنيم و مالي را از دست مي دهيم. اگر ببينيم مرغابيان در آسمان يا روي زمين صدا مي کنند حادثه اي اتفاق مي افتد براي ساکنان جائي که مرغابيان ديده مي شوند که بهتر است در خانه بيننده خواب نباشد. اگر ديديد با مرغابي حرف مي زنيد از زني ثروتمند سود مي بريد.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن مرغ آبی غم واندوه باشد

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن مرغ آبي در خواب بر چهاروجه است.

اول:مال.

دوم: بزرگي.

سوم: رياست.

چهارم: فرمانروائي يافتن.

 

مرغابى سفيد در خواب ، مال يا زن ثروتمند است .

مرغابى سياه در خواب ، كنيز و خدمتكاراست .

اگر ببيند مرغابى را كشت و از گوشت آن خورد، اموال زن به او ارث مى رسد و اوخرج مى كند.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند مرغ با او سخن گفت، دليل كه كارش بلند شود. اگر بيند مرغ پاره اي گوشت از اندام او در ربود، دليل كه مال از وي به زور بستاند.

 

جابرمغربي گويد:

اگر بيند مرغان آبي داشت، دليل مال است و به كام دل برسد. اگر بيند مرغ ابي را بگرفت، دليل بزرگي بود و پر و استخوان او را در خواب ديدن همين است.

 

جابرمغربي گويد:

اگر بيند مرغ آبي داشت، دليل كه او فرزندي آيد.

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)