آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ل >

لاستیک

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:  لاستيک غير از (تاير) اتومبيل است. البته تاير را هم از لاستيک درست مي کنند اما لاستيک در اينجا به معني جنس لاستيک است که ماده اي است نرم و پر مصرف. لاستيک در خواب هاي ما نشان دهنده نرمش و ملايمت و قابليت انعطاف شديد است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)