آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کالباس

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد: کالباس مال و نعمتي است که زحمت به دست آوردن و تهيه آن را ديگري کشيده و بهره برداريش به بيننده خواب مي رسد. کالباس مالي است مشکوک که به صحت و سلامت آن خيلي نمي توان اعتماد داشت. کالباس در خواب هاي ما خصوصيات گوشت را دارد به اضافه بي اعتمادي. در روياهاي ما گوشت حيوانات حلال گوشت مال حلال تعبير مي شود و کالباس مالي است حلال ولي مشکوک. اگر در خواب ببينيد کالباس مي خوريد از چنين مالي بهره مي بريد و چنانچه ببينيد کالباس خريده ايد و به خانه مي بريد چنين مالي را به دست مي آوريد که اعضا خانواده شما نيز بهره مند مي گردند. اگر ديديد کسي در خواب به شما کالباس مي دهد او به شما سود مي رساند و اگر ديديد ساندويچ کالباس مي خوريد به شرطي که خيارشور و سس ننداشته باشد لقمه اي حلال به چنگ مي آوريد. خيارشور و سس اثر خوب خواب شما را از بين مي برد و غم و رنج مي آورد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)