آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پیشواز

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

پیشواز کردن مهمان ناخوانده

 

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد جمعي به پيشواز شما آمده اند ، علامت آن است كه ميان آشنايان و بيگانگان شهرتي به دست مي آوريد .

2ـ اگر خواب ببينيد خود به استقبال كسي مي رويد ، علامت آن است كه طبخ خونگرم سازش پذيري شما با ديگران ، جواز ورود شما به هر مكاني خواهد بود .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)