آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ر >

راننده

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

راننده : مسافرت با شخصی خوش سفر

 

1ـ اگر خواب ببينيد براي انحام كار يا تفريح ماشين مي رانيد ، علامت آن است كه به بيماري مبتلا خواهيد شد.

2ـ اگر خواب ببينيد به آهستگي ماشين مي رانيد ، نشانة آن است كه از انجام وظايف خود نتايج مساعدي به دست مي آوريد .

3ـ اگر خواب ببينيد با سرعت ماشين مي رانيد ، نشانة آن است كه با گذشتن از مراحلي خطرناك به كاميابي دست خواهيد يافت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)