آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ز >

زایمان

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

زایمان

زایمان کردن بر آورده شدن آرزو

دیدن زنی که زایمان میکند : عزاداری و یا ازدست دادن چیزی گرانبها

 

حضرت صادق عليه السلام مى فرمايد:

اگر زنى در خواب ببيند كه بسرى زاييد و بلافاصله پسرسخن گفت، مرگ زن خواب بين نزديك است .

اگر زنى در خواب ببيند دخترى زاييد ، ازنسل او فرزندى به وجود مى آيد كه بزرگ خاندان خود مى شود.

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)