آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ص >

صبحانه

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

صبحانه : شما به هدفی که برای خود تعیین کرده اید خواهید رسید

 

1ـ اگر خواب ببينيد بر ميز صبحانه شير و چند تخم مرغ و ظرفي پر از ميوه است ، دلالت بر تغييرات سريع ولي  مطلوب دارد .

2ـ اگر خواب ببينيد به تنهايي مشغول خوردن صبحانه هستيد ، دلالت بر آن دارد كه به دام دشمنان گرفتار خواهيد شد .

3ـ اگر خواب ببينيد به همراه ديگران صبحانه مي خوريد ، نشانة داشتن زندگيِ فارغ است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)