آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ع >

عصبانی

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

عصبانی بودن از دست کسی که به او علاقمند هستید : عشق و یا پایانی خوش برای انجام کاری

عصبانی شدن : سوء تفاهم در خانواده

از دست یک دوست عصبانی بودن : یک دوست خوب

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)