آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ق >

قاپیدن

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

قاپیدن چیزی در هوا : پیشرفت در امور

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)