آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کشاورز

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

کشاورز

در حل کشاورزی : از سرنوشت خود راضی بودن

کشاورز بیکار: شما سرخورده خواهید شد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)