آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مسابقه

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

مسابقه دو : رضایت

 

1ـ  اگر خواب ببينيد در مسابقه اي شركت كرده ايد ، علامت آن است كه تلاش مي كنيد به اهداف و آرزوهاي خود دست بيابيد .

2ـ اگر خواب ببينيد در مسابقه اي برنده مي شويد ، علامت آن است كه بر رقباي خود ظفر خواهيد يافت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)