آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دستینه

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

تعبير دستينه در خواب بر سه وجه است :

اول :  قوت و توانايى .

دوم :  پيروزى بر دشمن .

سوم :  نظم و نظام كارها .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)