آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

موسیقی

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

موسیقی : خبرهای خوب و شاد

 

1ـاگردر خواب صداي موسيقي ملايمي به گوشتان برسد ، نشانة آن است كه در زندگي به سعادت و شادماني دست خواهيد يافت .

2ـ اگر در خواب صداي موسيقي ناموزون و دلخراشي به گوشتان برسد ، علامت آن است كه فرزندان نافرمان ، محيط خانواده را غير قابل تحمل خواهند ساخت .

3ـ شنيدن موسيقي موزون و يكنواخت در خواب ، نشانة شنيدن اخبار نادرست دربارة مرگ دوستان است .

4ـ شنيدن موسيقي كه به درخواست ديگران پخش مي شود ، دلالت بر پيروزي شما بر رقيب دارد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)