آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نوشابه

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

نوشابه : افزون شدن نیرو ؛ نشانه سلامتی

نوشابه گازدار (نوشیدن آن ): نگرانی در امور زندگی

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)