آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نوشیدن

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

نوشیدن

نوشیدن آب : ثروت

در یک لیوان : برملا کردن یک راز

در یک ظرف دیگر : رهایی یافتن

نوشیدنیهای دیگر : رضایت

 

1ـ اگر زني خواب ببيند در حين خنديدن چيزي مي نوشد ، علامت آن است كه از اموري لذت مي برد كه بعدها ممكن است همين امور لذتبخش موجب بي آبرويي او شود .

2ـ اگر خواب ببينيد با تمام تلاشي كه مي كنيد ، نمي توانيد آبي شفاف بنوشيد ، علامت آن است كه تفنني به طور غير مستقيم به شما عرضه مي شود كه قادر به استفاده از آن نيستيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)