آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف و >

والدین

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

والدین : ناراحتی های زودگذر

مرگ یکی از والدین : ارثی بزرگ

دیدن آنها : شما تحت حمایت خوبی هستید

دیدن والدین مرده : خوشحالی

با آنها صحبت کردن : شانس در امور اداری

از دست دادن آنها : ناراحتیهایتان تسکین خواهد یافت

دیدن بیماری آنها : تصادف

ناپدری و نامادری : شما بسوی نیکبختی گام میگذارید اما راهتان برای رسیدن به آن راه درستی نیست

 

1ـ اگر والدين خود را در خواب شادمان ببينيد ، علامت آن است كه با معاشريني دلخواه رفت و آمد خواهيد داشت .

2ـ اگر بعد از مرگ والدين ، آنها را در خواب ببينيد ، نشانة آن است كه بايد در امور كاري خود بيشتر وقت به خرج بدهيد .

3ـ اگر خواب ببينيد ، پدر و مادر شما به خانه تان آمده اند ، علامت آن است كه در زندگي شما تغيير و تحولاتي مساعد روي خواهد داد . اگر دختري چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه به زودي ازدواج خواهد كرد و در زندگي سعادتمند خواهد شد .

4ـ اگر والدين خود را رنگ پريده و سياهپوش به خواب ببينيد ، علامت آن است كه با نوميديهاي بزرگي در زندگي روبرو خواهيد شد .

5ـ اگر والدين خود را سالم و خشنود به خواب ببينيد ، نشانة آن است كه در شرايط مطلوبي زندگي خواهيد كرد ، و در زندگي پيشرفت خواهيد كرد .

6ـ اگر والدين خود را بيمار و غمگين به خواب ببينيد ، نشانة آن است كه به هيچ يك از موهبتهاي زندگي دست نخواهيد يافت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)