آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مستراح

 

محمد بن سيرين گويد:

اگر كسي درخواب بيند كه آب خانه همي ساخت، دليل كند كه به جمع كردن مال دنيا، حريص گردد و راغب گردد و نخواهد كه از مال خود چيزي خرج كند، و بعضي از معبران گفته اند دليل كند كه زن جادويه وي را حاصل گردد و آن زن حرام خوار و بي ديانت بود و اگر بيند كه در آبخانه بول و غائط همي كرد، دليل كند كه درجميع مال غريق بود. اگر بيند كه كسي در چاه آبخانه خود افتد دليل كند مال خويش را هزينه كند و اگر بيند كه در آنجا بيفتاد يا درچاه آبخانه بيفتاد، دليل كند كه مال كسي به غضب ستاند و اگر بيند كهب يفتاد و دست و پايش شكست، دليل كند كه بلاي سخت بدو رسد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن آبخانه در خواب بر پنج وجه بود:

اول: مال حرام.

دوم: عيش دنيا.

سوم: خزينه و انبار.

چهارم: شروع در حرام.

پنجم: زن خادمه و حرامخوار.

 

 

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)